8 Jan 2014

Five best fights for 2013 ARMWRSTLING by arm battle


A clip made by arm battlethe "Five best fights for 2013 ARMWRSTLING" showing the top 5 matches of 2013 in author's opinion... in action: Rustam Babayev, Dave Chaffe, Devon Larratt, Denis Cyplenkov, Alex Zhokh, Arsen Liliev, Krasimir Kostadinov, Eugeniy Prudnik, and Khadzimurat Zoloev.

info: VISNIA